Кафедра латинского и иностранных языков
Центр межкультурной коммуникации
Лингвистический Интернет-марафон “Language of Science” / Linguistic Internet Marathon “Language of Science”, ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
Внимание - «КУРСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ»

Международная олимпиада по английскому языку среди обучающихся медицинских и фармацевтических вузов (для участников из России)
THE 4th INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE COMPETITION FOR MEDICAL AND PHARMACEUTICAL STUDENTS (for foreign participants)
Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком, думай о том, что тебя соединяет, а не о том, что тебя разъединяет с ним.
Л.Н. Толстой
Авторизация - ВХОД
Тыванын ангы-ангы булуннарында чаш уругнун хирнин канчаар шыгжаарын шинчилеп кылган (доклад на тувинском языке)

Ч.Х. Жукова, студентка группы 122 'Лечебное дело'
Тыванын ангы-ангы булуннарында чаш уругнун хирнин канчаар шыгжаарын шинчилеп кылган

Киирилде.

Ажылдын чугулазы: Шаг-шаанда тыва улустун ужур-чурумунда, торуттунген чаш уругнун хинин октавас, шыгжап алыр турган. Амгы уеде аныяк оскен тыва чоннун ужурларын шуут уттуп, чаш уругнун хирнин безин камгалап, хумагалаар чорук уттундуруп бар чыдар. Ынчангаш, мындыг ажыл кылыры негетинип турар.

Шинчилел объектизи: Чаш уругнун хини.

Теоритиктиг ундезини: Тыванын улустун чогаалчызы, тоогу эртемнеринин доктору, этнограф М.Б.Кении -Лопсаннын «Тыва чанчыл» деп номунда «Кижи» деп статьязынга даянып алгаш ажылды бижээн.

Сорулгазы: Кожууннар(Барыын-Хемчик,Чоон-Хемчик,Овур,Танды),чер чурт аайы-биле тыва улустун-чаш уруг хинин шыгжаар езулалын шинчилеп ооренип коор.Амгы уеде ол езулалды сагып турар бе тодарадып ооренип коор.


Сорулганы чедип алырда кылган ажыл:Кожуун бурузунден назы-хары догуй берген кырган кижилерге ужурашкан. Оларнын бо езулалды канчаар сагып чоруурун чыып бижээн.Танды кожуунун топ божудулга бажынынын божудар эмчизи-биле ужурашкаш интервьюну алган.Ол эмчиде чыдар авалар-биле чугаалашкан.

Ажылдын тургузуу:

I Тыва чоннун ыдыктыг, камгалап хумагалаары- Чаш уругнун хини а)Хин хавы деп чул? б)Хин-авазы в)Уруг хирни

II Тыванын ангы-ангы булуннарында-Чаш уругнун хирг и а) Чоон-Хемчик кожуун. б)Барыын-Хемчик кожуун. в) Танды кожуун.

III Амгы уеде-Чаш уругнун хирнин канчаар шыгжап турарыл.

IV Тончузу.

VАжыглаан литература данзызы

а) Хин хавы деп чул? Шаг шаанда тыва улустун чудулгезинде, торуттунген чаш уругнун хинин октавас шыгжап алыр турган.Кавайнын энмээнге уруг хинин шыгжаар. Уш азыын халбактай чараштаан хапчыгаштарны азар чораан. Каш уруг божааны оон коску билдинер турган.Бурлу берген чаштын хирни-даа анаа хевээр артар турган.Чаш уруг кажан сылдангылап аарый бээр болза ону сувургеш эм орнунга ижиртир чораан.

б)Хин-авазы деп кымыл? Тыва кижинин аажы-чаны торумелинден толзурек, ижинниг ава божуур деп барганда, олаа кавынын тудугжу кижилерин сураглай бээр.Дун толун божуур аныяк ие кижиге эн-не сураглыг тудугжу чалап эккелгеш, чувенин аянын баш бурунгаар тодарадыр. Чаш уругнун хинин кескен кырган-ава ол чаш амытанны артыш, дус холумактыг кара шайга суга каапкаш, чылыг кавайга кавайлап каар. Оон иенин мурнунга олурар, чаа торуттунген уругнун думчуун сыккан, хирнин кескен кырган-ава эн-не хундулуг кижи болур.

в)Уруг хирни

Бурун тыва кижилер уруг хирнин кайы-хамаан чок кижиге кестирбес чанчылдыг чораан. Чаа торуттунген чаш уругнун хинин кескен кадай кижи ол уругнун хинин кескен авазы бооп артар.Чаа божаан уругнун хинин кескен эр кижи ол уругнун хинин кескен адазы бооп артар.

Чаш уруг торуттунерге хириннин ханын иштинче киир сы тудупкаш, дозунден сиир-биле бооптар.Чаш уругнун хирнин колдуунда улуг кижиге кестирер, азы чоок торе ли кижиге кестирер чанчыл турган.

Уруг хирни кезер деп барганда, мынча дижирлер: -Чаш уругнун хирнин кым кезерил?-деп, бир кижи айтырар. -Тоолчу Чолум ышкаш назылыг болзун,ол кырган бо чаш уругнун хирнин кессин-деп, бир кижи суме кадар. ^ -Бо уругнун хирнин даайынга кестирер-деп, оске бир кижи чугаалаар. -Бо уругнун хирнин кууйунге кестирер-деп, база бир кижи сеткил-сагыжын илередир.

Ук чугаанын туннелинде улуг назылыг кижиге кээп доктаар.Олаа кавынын эр улуг назылыг кижи ол чаш уругнун хирнин кезер.

Чаш уруг хирнин чидиг хачы-биле кезер.Чилиг хачыны баштай ус-биле чаап-чаап алгаш, оон соонда отка чылдырдогеп-догеп алгаш, оон ам чаш уругнун хирнин кезер.

г)Уругхирнин бастырары

Чаш уругнун хирнин кескеш, ошку эдири-биле кырындан бастырар чораан. Баштай ошку эдирин уттепкеш, кескен хиннин кырындан кедирилдир дуй бастырыптар.Уш азы дорт хире хонгаш, уттеп каан ошку эдиринден уруг хирни усту бээр. Усту берген хинни арыг поске салыр. Арыг пос иштинге хинни онзалап даараан дорбелчин хапчыгаш иштинге суккаш, кыдыгларын дуй даарап кааптар. Хин хавын уш азыындан салбактап каар.Шаанда шагнын тывалары хин хавын кончуг каастаар чораан. Ие кижи чеже картап божаан болдур, кавай энмээнге ынча сан хин хавы энмекке дистиништир тургулаар. Чаш уругнун хирнин бурун тывалар кончуг камнаар, хайгаараар болгаш арыг-силиг тудар.Уруг хирни чидер болза, ол уругнун куъду чидер болгаш бурлуп болур. Уруг хирни оргун оорлуг болурун оштап турар.

II Тыванын ангы-ангы булуннарында-Чаш уругнун хирни.

Чер чурт аайы-биле тыва улустун -чаш уруг хинин шыгжаары ангы-ангы болур. Чижелээрге: чамдык улус сыртык иштинде чуг аразынга суккаш шыгжаар, а чамдыктары ус кушкаштын уязынга дуй даарап каар дээш оон-даа оске... а) Чоон-Хемчик кожуун.

Информатор:Ундезин Инчин-Хорлуу Норбуевна. 1931 чылда Сут-Хол кожуунун Алдан-Маадыр суурнун чоогунда Кошпес-Хем деп черге торуттунген. 1941-1942 Бай-Хаакка1-2 классты дооскан.Оон Чоон-Хемчик кожууннун Хорум-Д.°г сумузунга 4 класс дооскан.Амгы уеде Бай-Хаак суурда уругларынын уругларын азыражып чурттап чоруур.

Шаг шаандан тура Чоон-Хемчиктин кожууннунунун улузунун азы тыва улустун чудулгезинде, торуттунген чаш уругнун хинин октавас шыгжап алыр турган. Чоон-Хемчик чоннунун хирин шыгжаар чуруму:

Ус кушкаш уязынга чаш уругнун хиринин шыгжааш ону хорагай азы торгу пос-биле картааш, янзы-буру оннерлиг чинчилер, шурулар, ооктер-биле каастаар турган. Ус кушкаш уязын долгандыр алдын удазыннар-оиле салоактап каастап алыр.

Шыгжаарынын утказы: Уруг-дарыгнын кут-сузу монгези-биле аал-оранынга артсын дээш. Ону уругнун кавайынга азы аарткыыш баанга баглап ап болур.

Шаанда тыва херээжен улус тускай эмчи чогу-биле «тудугжу» улусту аалынга чалап алгаш божуур турган. «Тудугжу» кижи эр-даа, херээжен-даа бооп болур чораан. Ам бо уеде болза тускай эртемниг божудар эмчилерни шаанда тудугжулар дээр турган.

Чаш уругнун хинин кескен кижини ужа-тош, ааржы-саржаг, когээржик-биле удеп, аалынга чедирер.

б) Барыын-Хемчик кожуун.

Информатор:Жукова Алдын-кыс Кан-ооловна. 1942 чылдын майнын 15-те

Барыын-Хемчиктин Хонделен деп черге торуттунген, амгы уеде ажы-толунун аайы-биле Танды кожуунун Бай-Хаак суурунда чуртап чоруур.Бугу назынында Барыын Хемчик кожуунун мурнакчы малчыны чораан.Ам бо уеде хундулуг дыштанылгада. Барыын-Хемчик кожууннунун чону чаш уругнун хирнин оске кожууннар- биле база домей-ле камгалап, хумагалап, шыгжап чораан.

Мээн ада-огбелеримни коруп чоруурумга ангы-ангы чурум езугаар чаш уругнун шыгжаар. Чогум ол чурум, торел-болук аайы-биле база ангыланыр болур.

1 .Ус кушкаш уязынга база шыгжаар.

2.Хиринни чараш оннуг торгу аймактыг постер-биле даарааш, чинчи-шуру- биле каастааш огнун эн-не хундуткелдиг чери дор бажынга кижилер дегбес черге азып каар.

З.Уруг хирнин «былгаар»-ны хирин хире хемчээлдиг кескеш, каастап даарааш чараш торгу, хорагай пос-биле даштааш база-ла дор бажынга азып аар.Чуге «былгаар»-биле долгандыр даарап турарыл дээрге: «Былгаар»-дээрге быжыг хом.Ынчангаш, ол хириннин ээзи бо былгаар ышкаш быжыг туруштуг, кан-дег кадыктыг болзун дээш даараан чораан.

4.Оон соонда уенин аайы-биле Барыын-Хемчик чоннун эскерип чоруурумга чаш уругнун хирнин «ине шанчар» эдилел кылдыр хой кезии ажыглап чоруур.Ында база утка-ла бар. Ол ине дээрге демир ,азы чок оолза. камгалал.Чуге дизе демир айыыл-халап, хай-бачыт, бузуттуг чоруктан кезээде камгалап чоруур боор.

Мен авамнын оореткени езугаар шупту 8 уругларымнын хириннерин былгаар- биле долгандыр даарааш эр оолдарымнын кок оннуг, а кыс уругларымнын кызыл азы чырык оннуг хорагай азы торгу пос-биле даштааш чинчи-шуру-биле каастааш, дор бюажынга азып ап чораан мен.Ам ол ургларым хириннери чок.Оовус-биле катай ортенип калган.

Хирин шыгжаар езу-чурумну мээн огбелерим салгалдан салгалче дамчыдып чораан. Мен база ажы-толумну езу-чурумга ооредип хирин шыгжаарын тайылбырлап берип чоруур мен.

Оон соонда чаш уругнун хирни бодунга эм орнунга база ажыглаар.Шаанда уругларым сылдангылап аарый бээрге бодунун хиринин сувургеш ижиртип загыгны эмнеп ап чораан мен.

Уруглавас херээжен кижи база бодунун хиринин сувургеш ишкеш ажы-толдуг апарып чораанын ийи караам-биле корген мен. Оон-даа хой мындыг таварылгалар чон аразынга болгулап тургулаанын дыннап, коруп келдим. Чер-ле ынчаш, чаш кижинин хирни бодунга эм база болур.

в) Танды коокуун.

Информатор:Оюн Биче-кара Кок-Суруновна. Танды кожуунун Кочетово (Суг- Бажы) суурга 1940 чылдын март 22-де торуттунген. Бугу назынында Суг-Бажы суурнун «Коммунизм херели» совхозтун база-бир мурнакчы малчыны чораан.Ам бо уеде хундулуг дыштанылгада.Амыдыралынын аайы-биле Танды кожуунун Бай-Хаак суурда чурттап чоруур.

Мен чажымда-ла оскус арткаш кырган-авам, кырган-ачам сугга оскен мен.Авам мени божааш сыртыы саадааш чок аппарган деп кырган-авамдан дыннаан мен.Оон кырган-авам чер-ле мээн хирнин кайда шыгжап турарын чер-ле айтып бербес кижи-ле чоржук.Ээрешкеш-даа чадап каан мен. Хевири ужур ындыг турган болгай аан деп бодап каан мен.

Оон улуг оглум божупканымда кырганнарым шагда кызыл дустай берген кымдан-даа ол хирин шыгжаар езулалды айтырыптар дээримге кижи чок.Оон улуг даай-авамдан барып чеде берген мен. Даай-авам оглумнун хирнин алгаш дорбелчин хапчыгаш даарааш, ол хирнин ак поске суккаш торгу-биле даштааш удуур сыртыын эккел дээш анаа чажыра даарап каар кижи болду. Оон бо хиринни уен-даян кижилерге чер-ле коргуспес сен, ол дээрге сээн оглуннун камгалалы-дыр, оглун сылданнап аарый берзе сувургеш ижиртип база болур сен дээн.Оон кажан оглун ооренир назы-хар чеде бээрге эн-не ынак кезээде кедип чоруур хевингечажыра даарап бээр сен дээн.Олчаан бо шупту 7 уругларымнын хирнин мындыг арга-биле шыгжап чоруур кижи мен.

III Амгы уеде-Чаш уругнун хирнин канчаар шыгжап тура рыл. Танды кожуунун топ божудулга бажынын улуг эмчизи Оюн Алимаа Пайлак-ооловна-биле интервью.

Алимаа Пайлак-ооловна чаш уруг хирниннин аваларынга берип турар силер бе? -Ие, авалар бурузунге уруунун хирнин холунга тутсуп берип турар бис. Ава бурузу уругларынын хирнин ап аар боор дур бе азы ону херекке албас кааптар авалар турар боор бе? -Чогум ие чамдык авалар каапкаш баар херекке албас база болгулаар.Харын, хой кезии хамааты чон чер-ле уруг хирнин херекке албас боор-ла чоржук. Оон ол хиринни авалар канчап турарыл билир силер бе? -Чок.Бис чугле берип каарывыска авалар-даа канчап турарын ону билбес бис.Чогум чамдык авалар айтырып тургаш шыгжап аар мен дээш алгылаар боор. Ам силер бодунар уругларынар хирнин кайда шыгжап алган силер? - Мен уругларым хирнин сыртык иштинде чажыра даарап каан мен. Айтырыгларга харыылаанынар дээш четтирдим.Кылып чоруур буянныг ууле-херээнерге чедиишкиннерни кузедим.

Оксана 21 харлыг (Бир дугаар божуп турар): Оксана силер опеянар торуттунуп кээрге хирнин алыр силер бе? Оон каяа шыгжаар силер? -Ие чер-ле ап аар мен. Ак поске ораагаш шкаф иштинге шыгжап каар мен.Чуге дизе мээн авам 3 ажы-толдуг шуптувустун хириннеривисти амга дээр шыгжап чоруур.

Березина Мария-30 харлыг дорт дугаар божуптурар: Мария силер опеянар торуттунуп кээрге хирнин алыр силер бе? Оон каяа шыгжаар силер? Улуг уругларыныарнын хириннерин кайда шыгжап чоруур силер? -Таа моон мурнунда улуг оглум божупканымда хирнин-даа бербес-ле чорду. Чогум оон артктн 2 оглумнун хириннерин шыгжап чоруур мен. Чаш уруг ооренир назы-хар чеде бээрге хириннин боошкунун чежиптерге эки деп дыннаан мен. Харын хирнин бээр болза ап алыр мен.

IV Тончузу. Бистин тыва чонувус уе-дуптен бээр-ле тускай национал езулалдарлыг чанчылдарлыг чорааннар. Мен оларнын арзында чаш уругнун хирнин шыгжаар езулалды шинчилеп ооренип коор сорулганы салып алган турган мен.Шинчилелимнин туннелинде мындыг туннелге келдим, шынап-ла,уруг хирнин черт-чурт аайы-биле ангы кылдыр шыгжап чораан деп чувени 3 ангы кожуунга амыдырап чурттап чораан улуг-назылыг кижилер-биле ужурашкан соолунде билдим. Оон бир сорулгам болза амгы уеде олезулады улус канчаар кылып турарыл турган. Ол шинчилелимнин туннелинде мындыг туннелге келди. Улуг назылыг кижилерден арга-дугуржулгадан ап, башкылар,журналистер, эртем ажылдакчылары оларнын-биле харылзажып тургаш, ада-огбелеринин арга-дугуржулгазын аныяк-оскенге ооредирин уе негеп келген.

V Ажыглаан литература данзызы

1)М.Б.Кенин-Лопсан «Тыва чанчыл»-М; «ТРОЙКА» 1999-352 ар

2)М.Б.Кенин-Лопсан «Тыва бурунгу ужурлар»-М; «ТРОЙКА» 1995-212ар

3)М.Б.Кенин-Лопсан «Традиционная культура тувинцев»-К; «ТКИ»2006-230 ар

4)М.С.Байыр-оол «Тывалар»-К; «ТКИ им. Ю.Ш.Кунзегеша»2005-208 ар

5)А.П.Потапов «Очерки народного быта тувинцев»-М; «НАУКА»1969-402 ар

 
Copyright © КрасГМУ - Кафедра латинского и иностранных языков г. Красноярск
Разработчики: Россиев Д.А., Россиев Д.Д., Булатова К.А., Гаврилюк О.А., Зотин А.Г., Ковалева В.Н. - 2010. Данный сайт работает на портале "VMEDE.RU"